PG Bank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

Ngày đăng: 21/7/2021 Lượt xem: 298
Cỡ chữ:

Sáng nay 21/7/2021, tại Hội sở, PG Bank đã tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021. Tham dự có ông Nguyễn Quang Định - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), ông Nguyễn Tuấn Vinh - Trưởng Ban kiểm soát, ông Nguyễn Phi Hùng - Tổng Giám đốc (TGĐ) PG Bank cùng các cổ đông tham dự tại các điểm cầu. Để đảm bảo theo các quy định phòng chống dịch COVID - 19, ĐHĐCĐ bất thường 2021 được diễn ra theo hình thức họp trực tuyến.

Tại đại hội, Ban chủ tọa đã trình bày trước các cổ đông lần lượt các nội dung gồm: Tờ trình số 01 Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tờ trình số 02 Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; Tờ trình số 03 Thay đổi giấy đăng ký hoạt động kinh doanh và Tờ trình số 04 Thay đổi Điều lệ Ngân hàng.

Ảnh: Ông Nguyễn Quang Định và ông Nguyễn Phi Hùng đồng chủ tọa Đại hội