THÔNG TIN HỖ TRỢ CỔ ĐÔNG

STT Thông tin dành cho nhà đầu tư Ngày đăng
1 Điều chỉnh thông tin cổ đông, cấp lại giấy xác nhận Sở hữu cổ phần 22-06-2021 Tải xuống
2 Điều kiện ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 12-03-2021 Tải xuống
3 Hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT, BKS 12-03-2021 Tải xuống