ĐIỀU LỆ

STT Thông tin dành cho nhà đầu tư Ngày đăng
1 Điều lệ sửa đổi, bổ sung Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex năm 2021 22-07-2021 Tải xuống
2 Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex năm 2021 28-04-2021 Tải xuống
3 Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex năm 2020 18-03-2020 Tải xuống
4 Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex năm 2019 18-03-2019 Tải xuống
5 Điều lệ Sửa đổi Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex năm 2019 13-03-2019 Tải xuống
6 Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex năm 2018 24-03-2018 Tải xuống
7 Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex năm 2013 16-03-2013 Tải xuống