CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chọn năm
STT Thông tin dành cho nhà đầu tư Ngày đăng
1 Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước. 14-09-2021 Tải xuống
2 Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 20. 20-08-2021 Tải xuống
3 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 21-07-2021 Tải xuống
4 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 02-07-2021 Tải xuống
5 Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 29-06-2021 Tải xuống
6 Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex thông báo thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động 25-06-2021 Tải xuống
7 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 11-06-2021 Tải xuống
8 Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025. 27-05-2021 Tải xuống
9 Nghị quyết HĐQT vv lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 20-05-2021 Tải xuống
10 Công bố thông tin vv chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2021 11-05-2021 Tải xuống