STT Thông tin dành cho nhà đầu tư Ngày đăng
1 Báo cáo thường niên năm 2020 20-04-2021 Tải xuống
2 Báo cáo thường niên năm 2019 05-03-2019 Tải xuống
3 Báo cáo thường niên năm 2018 03-03-2018 Tải xuống
4 Báo cáo thường niên năm 2013 02-03-2013 Tải xuống
5 Báo cáo Thường niên năm 2012 21-03-2012 Tải xuống
6 Báo cáo thường niên năm 2011 11-03-2011 Tải xuống
7 Annual Report 2011 03-03-2011 Tải xuống