Biểu phí KHDN

STT Biểu phí khách hàng doanh nghiệp Ngày đăng
1 Biểu phí dịch vụ tiền gửi 2021-05-06 Tải xuống
2 Biểu phí dịch vụ chuyển tiền trong nước 2021-05-06 Tải xuống
3 Biểu phí dịch vụ thanh toán quốc tế & bảo lãnh nước ngoài 2021-05-06 Tải xuống
4 Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử 2021-05-06 Tải xuống
5 Biểu phí dịch vụ ngân quỹ 2021-05-06 Tải xuống
6 Biểu phí dịch vụ khác 2021-05-06 Tải xuống