Biểu phí KHCN

STT Biểu phí khách hàng cá nhân Ngày đăng
1 Biểu phí dịch vụ tiền gửi 2021-05-06 Tải xuống
2 Biểu phí Dịch vụ chuyển tiền trong nước 2021-05-06 Tải xuống
3 Biểu phí dịch vụ thanh toán quốc tế 2021-05-06 Tải xuống
4 Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử 2021-05-06 Tải xuống
5 Biểu phí dịch vụ ngân quỹ 2021-05-06 Tải xuống
6 Dịch vụ khác 2021-05-06 Tải xuống