Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Ban Giám đốc
1. Bà Trần Nhị Hà
Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Doanh nghiệp

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Phó Giám đốc Khối Tài Chính

3. Ông Đỗ Văn Thắng
Phó Giám đốc Khối Vận hành

4. Ông Phạm Chí Kiên
Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Bán lẻ

5. Ông Đào Duy Long

Phó Giám đốc Khối Nguồn Vốn và Kinh doanh tiền tệ

6. Bà Tô Phương Thảo
Phó Giám đốc phụ trách Khối Quản lý rủi ro

7. Ông Trần Văn Liêm
Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

8. Bà Nguyễn Thị Minh Loan

Phó Giám đốc phụ trách Trung Tâm Thẻ