Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

PG Bank được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng

Ngày 16/9/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt nam đã có công văn số 7025/NHNN-TTGSNH chấp thuận cho PG Bank tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng đã trình. Phương án tăng vốn này đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2010 và phương án bổ sung được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 23/08/2010. Trước đó, ngày 20/8/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt nam cũng đã chấp thuận đề nghị của PG Bank về việc chuyển đổi 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu vào tháng 12/2010.

Như vậy, theo lộ trình đã được phê duyệt, PG Bank sẽ tiến hành tăng vốn từ 1.000 lên 3.000 tỷ đồng thành 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: phát hành 1.000 tỷ đồng mệnh giá cổ phần phổ thông để tăng vốn từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện vào Quí IV/2010.
- Giai đoạn 2: chuyển đổi 1.000 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi đã phát hành thành 1.000 tỷ đồng mệnh giá cổ phần phổ thông để tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện vào tháng 12/2010.