Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tiết kiệm

Tiền gửi có kỳ hạn

  04/01/2012 04:00:06 PM 
+ Khách hàng gửi tiền vào tài khoản để bắt đầu một khoản tiền gửi có kỳ hạn sẽ nhận được Giấy xác nhận/Hợp đồng tiền gửi theo mẫu của PGBANK, trong đó ghi chính xác, đầy đủ các yếu tố về thời hạn gửi tiền và lãi suất hấp dẫn tương đương với lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.
+ Khách hàng có thể rút gốc và lãi khi khoản tiền gửi hết thời hạn, tiền lãi sẽ được tính đúng theo lãi suất đã thỏa thuận. Nếu Khách hàng cần rút tiền trước hạn, tiền lãi sẽ được tính với lãi suất thấp hơn lãi suất thỏa thuận được quy định của Ngân hàng ở từng thời điểm.
+ Khi hợp đồng tiền gửi của khách hàng đến hạn, khách hàng có thể lựa chọn:
- Chuyển toàn bộ số tiền lãi nhập gốc sang một kỳ hạn mới theo đúng kỳ hạn ban đầu, hoặc một kỳ hạn khác theo thỏa thuận.
- Hoặc Ngân hàng sẽ chuyển toàn bộ tiền lãi nhập gốc vào tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng tại ngân hàng.
Khách hàng sẽ thỏa thuận lựa chọn của mình với Ngân hàng ngay khi đến gửi tiền