Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Thẻ

Cách thực hiện giao dịch tại Điểm chấp nhận thẻ (POS)

  04/01/2012 04:03:05 PM 
Tại các điểm chấp nhận thẻ, khách hàng xuất trình thẻ cho nhân viên bán hàng và yêu cầu thực hiện loại giao dịch. Việc thực hiện giao dịch do nhân viên bán hàng thao tác. Trong một số giao dịch có yêu cầu số PIN: khi được nhân viên bán hàng yêu cầu, việc nhập PIN sẽ do chủ thẻ tự thực hiện.